Regulamin loterii fantowej

 

1.  Nazwa loterii fantowej
Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą ,,Rak a zdrowie’’.

 

2.  Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”,  jest Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Fredry 9 we współpracy z:

– firmą ,, DEZ-BUD”

– firmą ,, Varimed B.& E. Giedz S.C.”

– firmą ,, ELZA-BIS KSELMED S.C.’’

– firmą ,, GREINPLAST”

– firmą ,, Alteris”

– firmą ,, Inglot”

– Laboratorium genetyczne EUROIMMUN DNA

– AudioNova

– Kino ,, Multikino”

– Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program Profilaktyki Raka Piersi

– Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

 

3.  Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego w Rzeszowie.

 

4.  Podstawa prawna

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

 

5.  Zasięg loterii fantowej

Loteria organizowana jest na terenie/obszarze powiatu rzeszowskiego.

 

6.  Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na promocję i rozpowszechnianie wśród kobiet powiatu rzeszowskiego informacji o możliwości z korzystania z badań profilaktycznych raka piersi i raka szyjki macicy ( ulotki, plakaty informacyjne).

 

7.  Czas trwania loterii fantowej

Loteria rozpocznie się w dniu 15.10.2014r. i zakończy się w dniu 06.02.2015r.

 

8.  Informacja dotycząca liczby losów przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii

1. Loteria obejmuje sprzedaż losów uprawniających do wzięcia udziału w loterii.

2. Organizator przewiduje sprzedaż 1000 sztuk losów. Cena jednego losu wynosi 0,20 złotych brutto. Poszczególne losy oznaczone są  od 1 do 1000 .

 

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów

Sprzedaż losów/kuponów loteryjnych odbywać się będzie w dniach od 15.10.2014 do 31.12.2014 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 w Pracowni Mammografii mieszczącej się w PS-CD przy ul Fredry 9, 35-005 Rzeszów.

 

10. Uczestnicy loterii fantowej

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być kobieta kwalifikująca się do Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Kryteria kwalifikacji do programu określa NFZ tj. – wiek 50-69 lat, nie korzystanie z badania mammograficznego przez okres ostatnich 24 miesięcy oraz pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy od badania w ramach programu profilaktycznego.

10.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim

w związku z organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.

10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu jest równoznaczne

z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 

11.  Zasady organizacji loterii fantowej

11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:

a)      zakup losu/kuponu loteryjnego za kwotę 0,20 zł brutto za sztukę w miejscach,

o których mowa w punkcie 9 regulaminu,

b)      prawidłowe wypełnienie losu obejmującego dane osobowe uczestnika loterii tj. imię

i nazwisko, dokładny adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, telefon kontaktowy) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) na potrzeby niniejszej loterii,

c)      wrzucenie losu do zabezpieczonej i oznakowanej urny stojącej w miejscu sprzedaży losów, wskazanym w punkcie 9 regulaminu; istnieje możliwość wysłania losu listownie lub w formie przesyłki kurierskiej, jednakże w losowaniu wezmą udział tylko te losy, które dotrą do siedziby Organizatora do dnia 31.12.2014 (liczy się data faktycznego otrzymania losu). Losy te zostaną następnie spisane przez Komisję Loterii ,,Rak a zdrowie” i wrzucone do urny znajdującej się w siedzibie Organizatora.

11.2. Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia jednego losu.

 

12. Nagrody loterii fantowej

12.1. Nagrodą główną jest Odkurzacz odkurzacz DOT, firmy ZELMER TYP VC 1002.OEK wraz z 5 szt. Worków i filtrami do odkurzacz wartości 188.99 złotych brutto.

12.2. Nagrodami dodatkowymi są wg załącznika nr 1a w ilości 39 sztuk, po wg załącznika nr 1a złotych brutto każda.

12.3. Łączna wartość puli nagród wynosi 3776,96 złotych brutto.

12.4. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów/kuponów loteryjnych wynosi 1888,48 %.

12.5. Fundatorem nagród jest Organizator.

12.6. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

13. Miejsce i termin losowania nagród

13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 02.01.2015r. w siedzibie Organizatora o godz. 10.00. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich losów wrzuconych do urny w miejscu wymienionym w punkcie 9 regulaminu.

13.2. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osoby wchodzące
w skład Komisji Loterii „Rak a zdrowie” powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

13.3. W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie nagród dodatkowych tj. od nagrody
nr 2-40 wg załączonego załącznika nr 1a, a na końcu odbędzie się losowanie nagrody głównej tj. nr 1 wg załączonego załącznika nr 1a.

13.4. Komisja Loteryjna przyzna nagrody od nr 8-10 tylko i wyłącznie tym uczestnikom Loterii, które w ankiecie dotyczącej badania mammograficznego raka piersi w pozycji dotyczącej pytań jak poniżej, zaznaczyły chociażby jedną odpowiedź TAK, tj.:

rak_regulamin_ankieta

 

13.5. W przypadku wylosowania losu wypełnionego w sposób nieczytelny, niekompletny lub nieprawidłowy, lub noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii „Rak a zdrowie” stwierdzi nieważność takiego losu i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.

13.6. Numer losu zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania nagród, niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności losu.

13.7. Organizator do dnia 9.01.2014r. podejmie próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z wylosowaną osobą (na numer telefonu wskazany na losie/kuponie loteryjnym), w celu powiadomienia o wygranej. Jeżeli Organizator pomimo podjętych prób nie nawiąże kontaktu telefonicznego z wylosowaną osobą nagroda pozostanie jego własnością.

13.8. Numery zwycięskich losów/kuponów loteryjnych ogłoszone będą także w miejscach sprzedaży losów/kuponów loteryjnych, o których mowa w punkcie 9 regulaminu.

 

14. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

14.1. Uroczyste wydanie nagrody głównej i wszystkich nagród dodatkowych zwycięzcom nastąpi w dniu 15.01.2015r. o godzinie 10.00 w siedzibie administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie przy ul. Fredry 9 w sali konferencyjnej nr 315.

14.2. Realizacja nagrody od numerów od 8-10 wg załącznika nr 1 a do niniejszego zgłoszenia nastąpi poprzez pobranie materiału genetycznego do badania w Poradni Ginekologicznej w Przychodni-Specjalistycznej Centrum Diagnostycznym w Rzeszowie w dniu 15.01.2015r.

14.3. W przypadku nieodebrania nagród w sposób opisany w ppkt od 14.1.-14.2. zwycięzca loterii traci prawo do nagrody i nagroda pozostaje własnością Organizatora a Laureatom nie będą z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia.

14.4. Przez odbiór Nagrody rozumie się podpisanie przez Laureata protokołu odbioru Nagrody, określającego przedmiot Nagrody.

 

15. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej

15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Organizator powoła Komisję Loterii „Rak a zdrowie”, której zasady funkcjonowania określać będzie regulamin działania tej Komisji. W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

15.2. Komisja Loterii „Rak a zdrowie” sporządzi z przebiegu losowania sprawozdanie
z podaniem wyników losowania loterii.

 

16. Zasady postępowania reklamacyjnego

16.1. Reklamacje mogą być zgłaszane od dnia odebrania nagrody nie później niż do 10 dnia od daty ich wydania.

16.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej listem poleconym na adres ; Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie ul. Fredry 9, 35-005 Rzeszów z dopiskiem : ,, Reklamacja loterii promocyjnej”.

16.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie.

16.4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę loterii oraz przyczynę reklamacji i jej uzasadnienie.

16.5. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „Rak a zdrowie”. Termin rozpatrzenia  reklamacji wynosi 3 dni od dnia jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia.

16.6. Decyzja Komisji Loterii „Rak a zdrowie” dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

16.7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

17. Przedawnienie roszczeń

17.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

17.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

18. Postanowienia końcowe

18.1. Regulamin loterii „Rak a zdrowie” dostępny jest do wglądu na stronie internetowej Organizatora www.rakazdrowie.pl oraz w Poradni Ginekologicznej i Pracowni Mammograficznej w PS-CD w Rzeszowie.

18.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować pod numerami telefonów:

– Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie Tel. 017 850 90 62.

18.3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Organizator Loterii.

18.4. Biorąc udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Loterii na zasadach określonych w Regulaminie.

18.5. Uczestnicy Loterii wyrażają zgodę na wykonywanie dokumentacji zdjęciowej z wręczenia nagrody głównej i na wykorzystywanie zdjęć w celach reklamowych na stronie internetowej www.rakazdrowie.pl oraz w prasie lokalnej i mediach.

18.6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Loterii.

18.7.Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego w Rzeszowie, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

18.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.

18.5. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora uwzględniając punkt 11.1. lit. b wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

18.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).