Regulamin loterii fantowej

1. Nazwa loterii fantowej
Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą ,,Rak a zdrowie IX edycja”.

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową
Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Fredry 9, 35-005 Rzeszów.

3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie
Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie.

4. Podstawa prawna
Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2022.888 z późn zm.).

5. Zasięg loterii fantowej
Loteria organizowana będzie na terenie powiatu rzeszowskiego oraz miasta Rzeszów.

6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej
Dochód z urządzanej loterii fantowej zostanie przeznaczony na opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych dotyczących profilaktyki nowotworowej.

7. Czas trwania loterii fantowej
Loteria rozpocznie się w dniu 03.10.2022 r. i zakończy się w dniu 31.12.2022 r.

8. Informacja dotycząca liczby losów przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii
1. Loteria obejmuje sprzedaż losów uprawniających do wzięcia udziału w loterii.
2. Organizator przewiduje sprzedaż 1000 sztuk losów. Cena jednego losu wynosi 1,00 złoty brutto. Poszczególne losy oznaczone są od 1 do 1000.

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów
Sprzedaż losów/kuponów loteryjnych odbywać się będzie w dniach od 03.10.2022r.
do 15.12.2022r. w pon., wt. i czw. w godz. 8.00-18.00 w Pracowni Mammografii mieszczącej się w Przychodni Specjalistycznej-Centrum Diagnostycznym przy ul Fredry 9, 35-005 Rzeszów.

10. Uczestnicy loterii fantowej
10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być kobieta kwalifikująca się do Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Kryteria kwalifikacji do programu określa NFZ, tj. – wiek 50-69 lat, nie korzystanie z badania mammograficznego przez okres ostatnich 24 miesięcy lub pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy od ostatniego badania
w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
10.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator oraz osoby związane bezpośrednio
z organizacją lub obsługą loterii.
10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu jest równoznaczne
z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem
się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

11. Zasady organizacji loterii fantowej
11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:
a) zakup losu/kuponu loteryjnego za kwotę 1,00 zł brutto za sztukę w miejscu,
o którym mowa w punkcie 9 regulaminu,
b) prawidłowe wypełnienie losu obejmującego dane osobowe uczestnika loterii tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość), telefon kontaktowy oraz wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1781) na potrzeby niniejszej loterii oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 (RODO) i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
c) wrzucenie losu do zabezpieczonej i oznakowanej urny stojącej w miejscu sprzedaży losów, wskazanym w punkcie 9 regulaminu,
11.2. Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia nieograniczonej liczby losów.

12. Nagrody loterii fantowej
12.1. Nagrodą główną jest ekspres do kawy DeLonghi – wartość 1299,00 zł brutto
12.2. Nagrodami dodatkowymi są wg załącznika nr 1a nagrody w ilości 38 sztuk, po wg załącznika nr 1a złotych brutto każda.
12.3. Łączna wartość puli nagród wynosi 5255,52 złotych brutto.
12.4. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów/kuponów loteryjnych wynosi 525,50%.
12.5. Fundatorem nagród są Sponsorzy, tj.:
– Inglot Sp. z o.o.
– Bielenda Sp. z o.o.
– TMS Sp. z o.o.

12.6. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

13. Miejsce i termin losowania nagród
13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 16.12.2022 r. w siedzibie Organizatora
o godz. 10.00. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich losów wrzuconych do urny
w miejscu wymienionym w punkcie 9 regulaminu.
13.2. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osoby wchodzące
w skład Komisji Loterii „Rak a zdrowie IX edycja” powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych (z.U.2022.88 ). Członkami Komisji Loterii są osoby wymienione w załączniku nr 8.
13.3. W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie nagród dodatkowych tj. od nagrody
nr 1- wg załączonego załącznika nr 1a, na końcu odbędzie się losowanie nagrody głównej tj. nr 39 wg załączonego załącznika nr 1a.
13.5. W przypadku wylosowania losu wypełnionego w sposób nieczytelny, niekompletny lub nieprawidłowy, lub noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii „Rak a zdrowie IX edycja” stwierdzi nieważność takiego losu i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy. Losy uznane za nieważne zostaną trwale zniszczone po zakończeniu Loterii.
13.6. Numer losu zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania nagród, niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności losu.
13.7. Organizator do dnia 22.12.2022 r. podejmie próbę nawiązania kontaktu telefonicznego
z wylosowaną osobą (na numer telefonu wskazany na losie/kuponie loteryjnym), w celu powiadomienia o wygranej.
13.8. Numery zwycięskich losów/kuponów loteryjnych ogłoszone będą także w miejscach sprzedaży losów/kuponów loteryjnych, o których mowa w punkcie 9 regulaminu oraz na stronie internetowej Organizatora: www.rakazdrowie.pl.

14. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród
14.1. Wydanie nagrody głównej i wszystkich nagród dodatkowych nastąpi w dniu 29.12.2022r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej nr 315 w siedzibie Organizatora przy
ul. Fredry 9.
14.2. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym trybie zwycięzca loterii traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi na własność Organizatora a Laureatom nie będą z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia.
14.3. Przez odbiór Nagrody rozumie się podpisanie przez Laureata protokołu odbioru Nagrody.

15. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej
15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii, Organizator powoła Komisję Loterii „Rak a zdrowie IX edycja”, której zasady funkcjonowania określać będzie regulamin działania tej Komisji. W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych ( Dz.U.2022.888).
15.2. Komisja Loterii „Rak a zdrowie IX edycja” sporządzi z przebiegu losowania sprawozdanie z podaniem wyników losowania loterii.

16. Zasady postępowania reklamacyjnego
16.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej zakończeniu, nie później niż do 10 dni od daty upływu terminu wydania nagród.
16.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres; Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie ul. Fredry 9, 35-005 Rzeszów z dopiskiem:
,,Reklamacja loterii ,, Rak a zdrowie IX edycja”.
16.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora lub datę odbioru przesyłki w przypadku złożenia reklamacji listownie.
16.4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, nazwę loterii oraz przyczynę reklamacji i jej uzasadnienie.
16.5. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „Rak a zdrowie IX edycja”. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 3 dni robocze od dnia jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie wysłane reklamującemu w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia.
16.6. Decyzja Komisji Loterii „Rak a zdrowie IX edycja”, dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
16.7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

17. Przedawnienie roszczeń
17.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia,
w którym roszczenie stało się wymagalne.
17.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

18. Postanowienia końcowe
18.1. Regulamin loterii „Rak a zdrowie IX edycja” dostępny jest do wglądu na stronie internetowej Organizatora: www.rakazdrowie.pl a także w Poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz w Pracowni Mammograficznej w PS-CD przy ul. Fredry 9 w Rzeszowie.
18.2. Wszelkie pytania i uwagi można zgłaszać pod numerami telefonów: tel. 17 850 90 62.
18.3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Organizator Loterii.
18.4. Biorąc udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Loterii
na zasadach określonych w Regulaminie.
18.5. Uczestnicy Loterii biorąc udział w Loterii jednocześnie wyrażają zgodę na wykonywanie dokumentacji zdjęciowej z wręczenia nagrody głównej i na wykorzystywanie zdjęć na stronie internetowej www.rakazdrowie.pl, www.zoz2.pl oraz w mediach lokalnych.
18.6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną
w zakresie realizacji Loterii.
18.7.Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.
18.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.
18.9. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora uwzględniając punkt 11.1. lit. b wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 119 (RODO) oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
18.10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 888 z późn. zm.).