Regulamin loterii fantowej

1.  Nazwa loterii fantowej

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą ,,Rak a zdrowie VI edycja”.

 

 1. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Fredry 9, 35-005 Rzeszów.

 

 1. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie.

 

 1. Podstawa prawna

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847).

 

 1. Zasięg loterii fantowej

Loteria organizowana jest zgodnie z pkt. 9 regulaminu, czyli w PS-CD przy ul. Fredry 9, 35-005 Rzeszów.

 

 1. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

Dochód z urządzanej loterii fantowej zostanie przeznaczony na zakup ulotek i plakatów informujących kobiety na terenie powiatu rzeszowskiego o możliwości korzystania z badań profilaktycznych raka piersi i raka szyjki macicy w ZOZ NR 2 w Rzeszowie.

 

 1. Czas trwania loterii fantowej

Loteria rozpocznie się w dniu 7.10.2019 r. i zakończy się w dniu 7.02.2020 r.

 

 1. Informacja dotycząca liczby losów przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii
  1. Loteria obejmuje sprzedaż losów uprawniających do wzięcia udziału w loterii.
  2. Organizator przewiduje sprzedaż 1000 sztuk losów. Cena jednego losu wynosi 0,50 złotych brutto. Poszczególne losy oznaczone są od 1 do 1000.

 

 1. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów

Sprzedaż losów/kuponów loteryjnych odbywać się będzie w dniach od 7.10.2019 r. do 31.12.2019r. w pon./czw./pt. w godz. 8.00-16.30 oraz wt./śr. w godz. 8.00-18.30 w Pracowni Mammografii mieszczącej się w PS-CD przy ul Fredry 9, 35-005 Rzeszów.

 

 1. Uczestnicy loterii fantowej

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być kobieta kwalifikująca się do Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Kryteria kwalifikacji do programu określa NFZ tj. – wiek 50-69 lat, nie korzystanie z badania mammograficznego przez okres ostatnich 24 miesięcy lub pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy od badania w ramach programu profilaktycznego.

10.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator i pracownicy współpracujący z nim w związku z organizacją lub obsługą loterii oraz ich rodziny.

10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 

 1. Zasady organizacji loterii fantowej

11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:

a) zakup losu/kuponu loteryjnego za kwotę 0,50 zł brutto za sztukę w miejscach, o których mowa w punkcie 9 regulaminu,

b) prawidłowe wypełnienie losu obejmującego dane osobowe uczestnika loterii tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość), telefon kontaktowy oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) na potrzeby niniejszej loterii oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 (RODO) i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

c) wrzucenie losu do zabezpieczonej i oznakowanej urny stojącej w miejscu sprzedaży losów, wskazanym w punkcie 9 regulaminu,

11.2. Uczestnik loterii ma prawo do nabycia jednego losu.

 

 1. Nagrody loterii fantowej

12.1. Nagrodą główną jest damski rower miejski marki Goetze o łącznej wartości 699 zł brutto.

12.2. Nagrodami dodatkowymi są wg załącznika nr 1a w ilości 51 sztuk, po wg załącznika nr 1a złotych brutto każda.

12.3. Łączna wartość puli nagród wynosi 4794,87 złotych brutto.

12.4. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów/kuponów loteryjnych wynosi 958,97 %.

12.5. Fundatorem nagród są Sponsorzy, tj.:

– firma „Dieta System”

– firma „Greinplast”

– salon urody „Good Mood”

– firma Dez-Bud

– firma ,,Medres”

– firma “Donegal”

– firma “AVON”

– firma “Inglot”

– ZOZ nr 2 w Rzeszowie

12.6. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

 

 1. Miejsce i termin losowania nagród

13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 07.01.2020 r. w siedzibie Organizatora o godz. 9.30. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich losów wrzuconych do urny w miejscu wymienionym w punkcie 9 regulaminu.

13.2. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osoby wchodzące w skład Komisji Loterii „Rak a zdrowie VI edycja” powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847). Członkami Komisji Loterii są osoby wymienione w załączniku nr 8.

13.3. W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie nagród dodatkowych tj. od nagrody nr 1-50 wg załączonego załącznika nr 1a, na końcu odbędzie się losowanie nagrody głównej tj. nr 51 wg załączonego załącznika nr 1a.

13.5. W przypadku wylosowania losu wypełnionego w sposób nieczytelny, niekompletny lub nieprawidłowy, lub noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii „Rak a zdrowie VI edycja” stwierdzi nieważność takiego losu i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy. Losy uznane za nieważne zostaną trwale zniszczone po zakończeniu Loterii.

13.6. Numer losu zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania nagród, niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności losu.

13.7. Organizator do dnia 10.01.2020 r. podejmie próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z wylosowaną osobą (na numer telefonu wskazany na losie/kuponie loteryjnym), w celu powiadomienia o wygranej. Jeżeli Organizator pomimo podjętych prób nie nawiąże kontaktu telefonicznego z wylosowaną osobą nagroda pozostanie jego własnością.

13.8. Numery zwycięskich losów/kuponów loteryjnych ogłoszone będą także w miejscach sprzedaży losów/kuponów loteryjnych, o których mowa w punkcie 9 regulaminu.

 

 1. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

14.1. Uroczyste wydanie nagrody głównej i wszystkich nagród dodatkowych zwycięzcom nastąpi w dniu 17.01.2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie przy ul. Fredry 9 w sali konferencyjnej nr 315.

14.2. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym trybie zwycięzca loterii traci prawo do nagrody i nagroda przechodzi na własność Organizatora a Laureatom nie będą z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia.

14.3. Przez odbiór Nagrody rozumie się podpisanie przez Laureata protokołu odbioru Nagrody, określającego przedmiot Nagrody.

 

 1. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej

15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii, Organizator powoła Komisję Loterii „Rak a zdrowie VI edycja”, której zasady funkcjonowania określać będzie regulamin działania tej Komisji. W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847).

15.2. Komisja Loterii „Rak a zdrowie VI edycja” sporządzi z przebiegu losowania sprawozdanie z podaniem wyników losowania loterii.

 

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego

16.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej zakończeniu, nie później niż do 10 dni od daty upływu terminu wydania nagród.

16.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres; Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie ul. Fredry 9, 35-005 Rzeszów z dopiskiem:
,, Reklamacja loterii ,, Rak a zdrowie VI edycja”.

16.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora lub datę odbioru przesyłki w przypadku złożenia reklamacji listownie.

16.4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę loterii oraz przyczynę reklamacji
i jej uzasadnienie.

16.5. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „Rak a zdrowie VI edycja”. Termin rozpatrzenia  reklamacji wynosi 3 dni robocze od dnia jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia.

16.6. Decyzja Komisji Loterii „Rak a zdrowie VI edycja”, dotycząca rozpatrzenia reklamacji
jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

16.7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 1. Przedawnienie roszczeń

17.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia,
w którym roszczenie stało się wymagalne.

17.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

 1. Postanowienia końcowe

18.1. Regulamin loterii „Rak a zdrowie VI edycja” dostępny jest do wglądu na stronie internetowej Organizatora: www.rakazdrowie.pl oraz w Poradni Ginekologicznej i Pracowni Mammograficznej w PS-CD w Rzeszowie.

18.2. Wszelkie pytania i uwagi można zgłaszać pod numerami telefonów: tel. 17 850 90 65.

18.3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Organizator Loterii.

18.4. Biorąc udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Loterii
na zasadach określonych w Regulaminie.

18.5. Uczestnicy Loterii biorąc udział w Loterii jednocześnie wyrażają zgodę na wykonywanie dokumentacji zdjęciowej z wręczenia nagrody głównej i na wykorzystywanie zdjęć na stronie internetowej www.rakazdrowie.pl oraz w prasie lokalnej i mediach.

18.6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną
w zakresie realizacji Loterii.

18.7.Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

18.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.

18.9. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora uwzględniając punkt 11.1. lit. b wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 (RODO) oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

18.10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847).

 

Załącznik nr 1 a do zgłoszenia loterii fantowej

 

Nagrodami dodatkowymi w loterii fantowej ,,Rak a zdrowie VI edycja” są wg kolejności:

 

nr 1 – Voucher na godzinną konsultację dietetyczną wraz z opracowaniem planu żywieniowego w Poradni Dietetycznej Dieta System o wartości 100 zł brutto

nr 2 – Voucher na godzinną konsultację dietetyczną wraz z opracowaniem planu żywieniowego w Poradni Dietetycznej Dieta System o wartości 100 zł brutto

nr 3 – Voucher na godzinną konsultację dietetyczną wraz z opracowaniem planu żywieniowego w Poradni Dietetycznej Dieta System o wartości 100 zł brutto

nr 4- Voucher na godzinną konsultację dietetyczną wraz z opracowaniem planu żywieniowego w Poradni Dietetycznej Dieta System o wartości 100 zł brutto

nr 5 – Radiobudzik MANTA o wartości 59,00 zł brutto

nr 6 – Dzbanek filtrujący BRITA Marella XL + 4 wkłady o wartości 88,98 zł brutto

nr 7 – Film DVD i książka o łącznej wartości 59,99 zł brutto

nr 8 – Voucher na wybraną usługę w salonie urody Good Mood o wartości 100 zł brutto

nr 9 – Krem SKIN NATURAL Aloe Vera Gel firmy KLAPP o wartości 155 zł brutto

nr 10 – Zestaw kosmetyków do włosów: odżywcze mleczko Incredible Milk firmy Z.One Concept + olejek do włosów koloryzowanych  SOURCE ESSEN L’oreal o wartości 125 zł brutto

nr 11 – Mini zestaw kosmetyków L’oreal o wartości 60 zł brutto

nr 12 – Mini zestaw kosmetyków L’oreal o wartości 60 zł brutto

nr 13 – Suszarko-lokówka marki SENCOR o wartości 44 zł brutto

nr 14 – Zestaw kosmetyków AVON o wartości 12 zł brutto oraz zaproszenie
na bezpłatny makijaż lub zabieg pielęgnacyjny na dłonie

nr 15 – Zestaw kosmetyków AVON o wartości 12 zł brutto oraz zaproszenie
na bezpłatny makijaż lub zabieg pielęgnacyjny na dłonie

nr 16 – Zestaw kosmetyków AVON o wartości 12 zł brutto oraz zaproszenie
na bezpłatny makijaż lub zabieg pielęgnacyjny na dłonie

nr 17 – Zestaw kosmetyków AVON o wartości 12 zł brutto oraz zaproszenie
na bezpłatny makijaż lub zabieg pielęgnacyjny na dłonie

nr 18 – Zestaw kosmetyków AVON o wartości 12 zł brutto oraz zaproszenie
na bezpłatny makijaż lub zabieg pielęgnacyjny na dłonie

nr 19 – Zestaw kosmetyków AVON o wartości 12 zł brutto oraz zaproszenie
na bezpłatny makijaż lub zabieg pielęgnacyjny na dłonie

nr 20 – Zestaw kosmetyków AVON o wartości 12 zł brutto oraz zaproszenie
na bezpłatny makijaż lub zabieg pielęgnacyjny na dłonie

nr 21 – Zestaw kosmetyków AVON o wartości 12 zł brutto oraz zaproszenie
na bezpłatny makijaż lub zabieg pielęgnacyjny na dłonie

nr 22 – Zestaw kosmetyków AVON o wartości 12 zł brutto oraz zaproszenie
na bezpłatny makijaż lub zabieg pielęgnacyjny na dłonie

nr 23 – Zestaw kosmetyków AVON o wartości 12 zł brutto oraz zaproszenie
na bezpłatny makijaż lub zabieg pielęgnacyjny na dłonie

nr 24 – Zestaw akcesoriów kosmetycznych marki Donegal o wartości 104,35 zł brutto

nr 25 – Zestaw akcesoriów kosmetycznych marki Donegal o wartości 111,01 zł brutto

nr 26 – Zestaw akcesoriów kosmetycznych marki Donegal o wartości 122,16 zł brutto

nr 27 – Voucher na 4 wybrane masaże o wartości 200 zł brutto

nr 28 – Voucher na 4 wybrane masaże o wartości 200 zł brutto

nr 29 – Voucher na 4 wybrane masaże o wartości 200 zł brutto

nr 30 – Voucher na 4 wybrane masaże o wartości 200 zł brutto

nr 31 – Voucher na 4 wybrane masaże o wartości 200 zł brutto

nr 32 – Bon na badania diagnostyczne(densytometria+witD3+Ca) w ZOZ nr 2 o wartości  108,50 zł brutto

nr 33 – Bon na badania diagnostyczne(densytometria+witD3+Ca) w ZOZ nr 2 o wartości  108,50 zł brutto

nr 34 – Bon na badania diagnostyczne(densytometria+witD3+Ca) w ZOZ nr 2 o wartości  108,50 zł brutto

nr 35 – Bon na badania diagnostyczne(densytometria+witD3+Ca) w ZOZ nr 2 o wartości  108,50 zł brutto

nr 36 – Bon na badania diagnostyczne(densytometria+witD3+Ca) w ZOZ nr 2 o wartości  108,50 zł brutto

nr 37 – Zestaw kosmetyków kolorowych marki Inglot o wartości 70 zł brutto

nr 38 – Zestaw kosmetyków kolorowych marki Inglot o wartości 70 zł brutto

nr 39 – Zestaw kosmetyków kolorowych marki Inglot o wartości 70 zł brutto

nr 40 – Zestaw kosmetyków kolorowych marki Inglot o wartości 70 zł brutto

nr 41 – Zestaw kosmetyków kolorowych marki Inglot o wartości 70 zł brutto

nr 42 – Zestaw kosmetyków kolorowych marki Inglot o wartości 70 zł brutto

nr 43 – Zestaw kosmetyków kolorowych marki Inglot o wartości 70 zł brutto

nr 44 – Zestaw kosmetyków kolorowych marki Inglot o wartości 70 zł brutto

nr 45 – Zestaw kosmetyków kolorowych marki Inglot o wartości 70 zł brutto

nr 46 – Zestaw kosmetyków kolorowych marki Inglot o wartości 70 zł brutto

nr 47 – Pościel z mikrowłókna satynowego 160×200 o wartości 44,99 zł brutto

nr 48 – Kołdra pikowana 160×200 o wartości 49,99 zł brutto

nr 49 – Komplet ręczników bawełnianych 6 sztuk o wartości 59,90 zł brutto

nr 50 – Mikser stojący 600W o wartości 89,00 zł brutto

 

 

NAGRODA GŁÓWNA

nr 51 Damski rower miejski marki Goetze o wartości  699 zł brutto