Regulamin loterii fantowej

1.  Nazwa loterii fantowej

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą ,,Rak a zdrowie V edycja”.

 

 1. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Zespół Opieki Zdrowotnej
nr 2 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Fredry 9, 35-005 Rzeszów.

 

 1. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celno-Skarbowego
w Rzeszowie.

 

 1. Podstawa prawna

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016. poz. 471 ze zm.).

 

 1. Zasięg loterii fantowej

Loteria organizowana jest zgodnie z pkt. 9 regulaminu, czyli w PS-CD przy ul. Fredry 9,
35-005 Rzeszów.

 

 1. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

Dochód z urządzanej loterii fantowej zostanie przeznaczony na zakup ulotek i plakatów informujących kobiety na terenie powiatu rzeszowskiego o możliwości korzystania
z badań profilaktycznych raka piersi i raka szyjki macicy w ZOZ NR 2 w Rzeszowie.

 

 1. Czas trwania loterii fantowej

Loteria rozpocznie się w dniu 15.10.2018 r. i zakończy się w dniu 31.01.2019 r.

 

 1. Informacja dotycząca liczby losów przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii
 2. Loteria obejmuje sprzedaż losów uprawniających do wzięcia udziału w loterii.
 3. Organizator przewiduje sprzedaż 1000 sztuk losów. Cena jednego losu wynosi 0,50 złotych brutto. Poszczególne losy oznaczone są od 1 do 1000.

 

 1. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów

Sprzedaż losów/kuponów loteryjnych odbywać się będzie w dniach od 15.10.2018 r.
do 31.12.2018r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00. do 17.00 w Pracowni Mammografii mieszczącej się w PS-CD przy ul Fredry 9, 35-005 Rzeszów.

 

 1. Uczestnicy loterii fantowej

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być kobieta kwalifikująca się do Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Kryteria kwalifikacji do programu określa NFZ tj. – wiek 50-69 lat, nie korzystanie z badania mammograficznego przez okres ostatnich 24 miesięcy lub pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy od badania w ramach programu profilaktycznego.

10.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator oraz pracownicy współpracujący
z nim w związku z organizacją lub obsługą loterii.

10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu jest równoznaczne
z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem
się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 

 1. Zasady organizacji loterii fantowej

11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:

 1. zakup losu/kuponu loteryjnego za kwotę 0,50 zł brutto za sztukę w miejscach,

o których mowa w punkcie 9 regulaminu,

 1. prawidłowe wypełnienie losu obejmującego dane osobowe uczestnika loterii tj. imię

i nazwisko, PESEL, dokładny adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, telefon kontaktowy) oraz wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016. poz 992) na potrzeby niniejszej loterii,

 1. wrzucenie losu do zabezpieczonej i oznakowanej urny stojącej w miejscu sprzedaży losów, wskazanym w punkcie 9 regulaminu,

11.2. Uczestnik loterii ma prawo do nabycia jednego losu.

 

 1. Nagrody loterii fantowej

12.1. Nagrodą główną jest Robot kuchenny Bosch MUM 52120 o łącznej wartości 579,99 zł brutto.

12.2. Nagrodami dodatkowymi są wg załącznika nr 1a w ilości 37 sztuk, po wg załącznika nr 1a złotych brutto każda.

12.3. Łączna wartość puli nagród wynosi 4074 złotych brutto.

12.4. Ogólna wartość wygranych w loterii fantowej znacznie przewyższa 30% łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów.

12.5. Fundatorem nagród są Sponsorzy, tj.:

– firma ,,MEDRES”

– firma ,,GREINPLAST ”

– firma ,,Inglot”

– firma DEZ-BUD

– ZOZ Nr 2 w Rzeszowie

 

12.6. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

 

 1. Miejsce i termin losowania nagród

13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 02.01.2019 r. w siedzibie Organizatora
o godz. 9.30. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich losów wrzuconych do urny
w miejscu wymienionym w punkcie 9 regulaminu.

13.2. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osoby wchodzące
w skład Komisji Loterii „Rak a zdrowie V edycja” powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych. Członkami Komisji Loterii są osoby wymienione w załączniku nr 8.

13.3. W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie nagród dodatkowych tj. od nagrody
nr 2-38 wg załączonego załącznika nr 1a, a na końcu odbędzie się losowanie nagrody głównej tj. nr 1 wg załączonego załącznika nr 1a.

13.5. W przypadku wylosowania losu wypełnionego w sposób nieczytelny, niekompletny lub nieprawidłowy, lub noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii „Rak a zdrowie V edycja” stwierdzi nieważność takiego losu i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy. Losy uznane za nieważne zostaną trwale zniszczone po zakończeniu Loterii.

13.6. Numer losu zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania nagród, niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności losu.

13.7. Organizator do dnia 7.01.2019 r. podejmie próbę nawiązania kontaktu telefonicznego
z wylosowaną osobą (na numer telefonu wskazany na losie/kuponie loteryjnym), w celu powiadomienia o wygranej. Jeżeli Organizator pomimo podjętych prób nie nawiąże kontaktu telefonicznego z wylosowaną osobą nagroda pozostanie jego własnością.

13.8. Numery zwycięskich losów/kuponów loteryjnych ogłoszone będą także w miejscach sprzedaży losów/kuponów loteryjnych, o których mowa w punkcie 9 regulaminu.

 

 1. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

14.1. Uroczyste wydanie nagrody głównej i wszystkich nagród dodatkowych zwycięzcom nastąpi w dniu 11.01.2019 r. o godzinie 12.00 w siedzibie administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie przy ul. Fredry 9 w sali konferencyjnej nr 315.

14.2. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym trybie zwycięzca loterii traci prawo do nagrody i nagroda pozostaje własnością Organizatora a Laureatom nie będą z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia.

14.3. Przez odbiór Nagrody rozumie się podpisanie przez Laureata protokołu odbioru Nagrody, określającego przedmiot Nagrody.

 

 1. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej

15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii, Organizator powoła Komisję Loterii „Rak a zdrowie V edycja”, której zasady funkcjonowania określać będzie regulamin działania tej Komisji. W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

15.2. Komisja Loterii „Rak a zdrowie V edycja” sporządzi z przebiegu losowania sprawozdanie z podaniem wyników losowania loterii.

 

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego

16.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej zakończeniu, nie później niż do 10 dni od daty upływu terminu wydania nagród.

16.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej listem poleconym na adres; Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie ul. Fredry 9, 35-005 Rzeszów z dopiskiem: ,, Reklamacja loterii ,, Rak a zdrowie V edycja”.

16.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie.

16.4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę loterii oraz przyczynę reklamacji i jej uzasadnienie.

16.5. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „Rak a zdrowie V edycja”. Termin rozpatrzenia  reklamacji wynosi 3 dni od dnia jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia.

16.6. Decyzja Komisji Loterii „Rak a zdrowie V edycja”, dotycząca rozpatrzenia reklamacji
jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

16.7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 1. Przedawnienie roszczeń

17.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia,
w którym roszczenie stało się wymagalne.

17.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

 1. Postanowienia końcowe

18.1. Regulamin loterii „Rak a zdrowie V edycja” dostępny jest do wglądu na stronie internetowej Organizatora: www.rakazdrowie.pl oraz w Poradni Ginekologicznej i Pracowni Mammograficznej w PS-CD w Rzeszowie.

18.2. Wszelkie pytania i uwagi można zgłaszać pod numerami telefonów:

tel. 17 850 90 62

18.3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Organizator Loterii.

18.4. Biorąc udział w Loterii Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Loterii
na zasadach określonych w Regulaminie.

18.5. Uczestnicy Loterii wyrażają zgodę na wykonywanie dokumentacji zdjęciowej
z wręczenia nagrody głównej i na wykorzystywanie zdjęć w celach reklamowych na stronie internetowej www.rakazdrowie.pl oraz w prasie lokalnej i mediach.

18.6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną
w zakresie realizacji Loterii.

18.7.Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego
w Rzeszowie, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

18.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.

18.9. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora uwzględniając punkt 11.1. lit. b wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

18.10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016. poz. 471 ze zm.).

  Załącznik nr 1 a do zgłoszenia loterii fantowej

 

NAGRODA GŁÓWNA

nr 1Robot kuchenny Bosch MUM 52120 wartości 579,99 zł brutto

 Nagrodami dodatkowymi w loterii fantowej ,,Rak a zdrowie V edycja” są wg kolejności:

nr 2 – Blender Bosch MSM 66120 o wartości 135,00 zł brutto

nr 3 – Żelazko TEFAL FV3925 o wartości 139,99 zł brutto

nr 4- Blender kielichowy PHILIPS HR2100/20 o wartości 119 zł brutto

nr 5-  Sokowirówka TEFAL ZE350B38 o wartości 149 zł brutto

nr 6- Parowar TEFAL VC140131 o wartości 106,98 zł brutto

nr 7- Waga HUAWEI Smart Scale AH100 o wartości 127,90 zł brutto

nr 8- Lampa podłogowa o wartości 179,01 zł brutto

nr 9 – Lodówka REMINGTON CI96W1/100 o wartości 96 zł brutto

nr 10 – Suszarka Remington D5215 o wartości 87,12 zł brutto

nr 11- Suszarko-lokówka PHILIPS HP8661/00 o wartości 84 zł brutto

nr 12- Patelnia MG HOME Mokka 28 cm o wartości 99 zł brutto

nr 13- Zestaw Patelnia MG HOME Antico 20 cm + Zestaw noży FISKARS o łącznej wartości  70 zł brutto

nr 14- Szczoteczka rotacyjna ORAL_B D 12 Vitality Crossaction o wartości 67,47 zł brutto

nr 15- Dzbanek filtrujący BRITTA Marellla XL + 4 wklady o wartości 88,98 zł brutto

nr 16- Młynek BOSCH o wartości 64,17 zł brutto

nr 17- Mikser Zelmer 481.4 Symbio o wartości 79,40 zł brutto

nr 18- Zestaw Pilnik elektryczny do stóp SCHOLL + tusz do rzęs GOSH o łącznej wartości 75,99 zł brutto

nr 19- Zestaw kosmetyków kolorowych marki Inglot o wartości 74 zł brutto

nr 20- Zestaw kosmetyków kolorowych marki Inglot o wartości 74 zł brutto

nr 21- Zestaw kosmetyków kolorowych marki Inglot o wartości 74 zł brutto

nr 22- Zestaw kosmetyków kolorowych marki Inglot o wartości 74 zł brutto

nr 23- Zestaw kosmetyków kolorowych marki Inglot o wartości 74 zł brutto

nr 24- Zestaw kosmetyków kolorowych marki Inglot o wartości 74 zł brutto

nr 25- Zestaw kosmetyków kolorowych marki Inglot o wartości 74 zł brutto

nr 26- Zestaw kosmetyków kolorowych marki Inglot o wartości 74 zł brutto

nr 27- Zestaw kosmetyków kolorowych marki Inglot o wartości 74 zł brutto

nr 28- Zestaw kosmetyków kolorowych marki Inglot o wartości 74 zł brutto

nr 29 – Bon na badania diagnostyczne(densytometria+witD3+Ca) o wartości  98,50 zł brutto

nr 30 – Bon na badania diagnostyczne(densytometria+witD3+Ca) o wartości  98,50 zł brutto

nr 31 – Bon na badania diagnostyczne(densytometria+witD3+Ca) o wartości  98,50 zł brutto

nr 32 – Bon na badania diagnostyczne(densytometria+witD3+Ca) o wartości  98,50 zł brutto

nr 33 – Bon na badania diagnostyczne(densytometria+witD3+Ca) o wartości  98,50 zł brutto

nr 34 – Bon na badania diagnostyczne(densytometria+witD3+Ca) o wartości  98,50 zł brutto

nr 35 – Bon na badania diagnostyczne(densytometria+witD3+Ca) o wartości  98,50 zł brutto

nr 36 – Bon na badania diagnostyczne(densytometria+witD3+Ca) o wartości  98,50 zł brutto

nr 37 – Bon na badania diagnostyczne(densytometria+witD3+Ca) o wartości  98,50 zł brutto

nr 38 – Bon na badania diagnostyczne(densytometria+witD3+Ca) o wartości  98,50 zł brutto